بستن

رامین عظیمی

رامین عظیمی

رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

سن : ۴۶ سال

سابقه فعالیت در راهیابان فردا : ۱۵ سال

موسس و صاحب امتیاز شرکت آرا روش اشا : سال ۹۱ تاکنون

رئیس هیئت مدیره شرکت راهیابان فردا : سال ۸۲ تاکنون

error: Content is protected !!