شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان – حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه – کوچه چهارده معصوم – محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2683,2692,2693″]
منطقه 2 بهارستان
منطقه یک اصفهان
Menu