شهرداري منطقه ۹ با مساحت ۲۳ كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان – حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه – کوچه چهارده معصوم – محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

منطقه ۲ بهارستان
منطقه یک اصفهان
فهرست