آموزش های چهره به چهره شهروندان محلات

  1. Home
  2. آموزش
  3. آموزش های چهره به چهره شهروندان محلات
expand_more

در راستای افزایش سطح فرهنگ شهروندان محلات از موضوعات زیست محیطی کارشناسان آموزش و پسماند شرکت راهیابان فردا در قالب آموزش های درب منازل محلات با ارائه بروشور و تقویم های  آموزشی بازیافت و حمل پسماند  پرداخته که بدین امر آموزش و آگاهی هرچه بیشتر مردم عاملی تاثیرگذار در امر صیانت و نگهداشت محیط زیست شهری است، و بی تردید ارتقای سطح بهداشت محیط زیست شهری و رهایی از آلودگی های خاص کلانشهرها، در گرو تعامل دو سویه ی شهروندان و مدیریت شهری و مشارکت همه جانبه آنها در اداره امور شهر میسر خواهد شد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu