بستن

مهری شهبازی

مهری شهبازی

نایب رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی زبان انگلیسی

سن : 41 سال

سابقه فعالیت : 11 سال