بستن

فهیمه کوچکی

فهیمه کوچکی

مدیر واحد بورس

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

سن : 30 سال

سابقه فعالیت : 1 سال