قوانین بافت فرسوده


قوانین اخذ تسهیلات ویژه بافتهای فرسوده

شیوه نامه پرداخت تسهیلات از محل خط اعتباری بانک مسکن در بافتهای فرسوده شهری در 1389
تسهیلات بافتهای فرسوده - قوانین اخذ تسهیلات ویژه بافتهای فرسوده

ماده 1- توزیع سهمیه تسهیلات اختصاص یافته به هر استان بین شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده و نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی، توسط شورای مسکن استان موضوع ماده ( 17) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت می گیرد. در جلسات مرتبط با موضوع این شیوه نامه، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه نیز حضور خواهد داشت.

ماده 2- مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر (یا شهردار هر منطقه در کلانشهرها ) به صورت مجزا به عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، عامل تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک های عامل بوده و موظفند نسخه ای از گزارش عملکرد ماهانه را به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نمایند. سازمان مسکن و شهرسازی استان، گزارش عملکرد ماهانه را به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ارسال خواهد نمود.

تبصره 1- صرفاً مراجع مذکور در این ماده، عامل معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک بوده و صدور معرفی نامه توسط سایر مراجع یا از طرف نمایندگان مذکور، فاقد اعتبار می باشد.

تبصره2- بررسیهای مقدماتی برای ارزیابی شرایط احراز تسهیلات به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، در کارگروه معرفی متقاضیان (متشکل از نماینده شرکت عمران و مسکن سازان استان و نماینده مدیریت شعب استانی بانک ) انجام می شود.

ماده 3- تسهیلات صرفاً به واحدهای مسکونی و برای مشارکت مدنی ( ساخت ) تعلق می گیرد. پرداخت یارانه سود تسهیلات به صورت یکجا در پایان دوره مشارکت مدنی صورت خواهد گرفت.

ماده 4- حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت برای ساخت غیرصنعتی به میزان 200 (دویست ) میلیون ریال و برای فن آوری نوین و ساخت صنعتی به میزان 250 (دویست و پنجاه ) میلیون ریال با نرخ سود مصوب ( 12 درصد ) - بدون قرمز شدن "فرم جیم" به معنی استفاده نکردن متقاضی از تسهیلات دولتی مانند، زمین و مسکن و ....)- می باشد.

ماده 5- برای هر واحد مسکونی جهت تخریب، آماده سازی و شروع عملیات مبلغ ده ( 10 ) میلیون ریال سهم الشرکه بانک با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می شود و در پایان مدت مشارکت مجموعاً کل سهم الشرکه فروش اقساطی خواهد شود.

ماده 6- گردش کار پرداخت تسهیلات به شرح زیر است :

1- ارائه مدارک توسط متقاضی به نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ( موضوع ماده 2 فوق ) شامل درخواست کتبی، اسناد مالکیت واحد مسکونی، کروکی ملک مورد نظر و پروانه ساخت.

2- بررسی مدارک توسط نماینده وزارت مسکن و شهرسازی به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و اعلام به متقاضی در صورت عدم تایید و معرفی به بانک عامل در صورت تایید.

3- بررسی طرح توسط بانک عامل حداکثر ظرف مدت 30 روز پس ارائه مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و اعلام به متقاضی و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در صورت تایید یا عدم تایید طرح.

4- انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات.

ماده 7- پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف انجام می شود.

تبصره 1- تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی حداکثر بیست و چهار (24) ماه است و برای موارد بیشتر از آن، مطابق مصوبه هیات مدیره بانک خواهد بود.

تبصره 2- زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعاً پانزده سال ( حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت ) و بازپرداخت آن به صورت پلکانی یا ساده ( با انتخاب متقاضی ) در دوره های پنج ساله می باشد.

سپرده گذاری: تسهیلات اعطایی بدون نیاز به سپرده گذاری است.

زمان ساخت و بازپرداخت: زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا پانزده سال است (حداکثر دو سال برای ساخت و سیزده سال برای بازپرداخت)

رسوب تسهیلات: این تسهیلات بدون رسوب تسهیلات (ماندگاری پول در بانک)

اضافه اشکوب: پرداخت تسهیلات به منظور احداث واحد مسکونی بر روی واحد موجود (اضافه اشکوب) و یا توسعه افقی بنا به منظور احداث یک واحد مسکونی مستقل با ارائه از مرجع صادر کننده و اخذ گواهی استحکام بنا به تاییدیه مهندس ناظر و ارزیاب بانک

املاک فاقد سند ثبتی:
تسهیلات در شهر های زیر 25000 نفر جمعیت، با اخذ سفته و ضمانت کارمند رسمی پرداخت می شود
در صورت سند غیر منقول قابل ترهین مازاد ( برای کلیه شهرها اعم از بیشتر و کمتر 25000 نفر جمعیت) پرداخت تسهیلات امکان پذیر است.

قابلیت تبدیل به تسهیلات خرید:


قابلیت تبدیل تسهیلات به فروش اقساطی ( انتقال به خریدار)
قابلیت تبدیل تسهیلات خرید به نام سازنده حداکثر تا سه واحد مسکونی به نام متقاضی، همسر و فرزند صغیر وی

تخفیف و تقسیط عوارض ساخت و تراکم ساخت:
تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه ساخت و تراکم ساخت
تقسیط بدون کارمزد باقیمانده عوارض با حداکثر سه سال دوره تقسیط

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری