تسهیلات بافت فرسوده


تسهیلات بافتهای فرسوده


مراحل و شرایط اخذ تسهیلات بافتهای فرسوده

سقف مبلغ تسهيلات
سقف تسهیلات به ازای هر واحد نوساز برای ساخت غیر صنعتی تا دویست میلیون ریال و برای ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد.

نرخ سود تسهیلات
نرخ سود تسهیلات معادل 12 درصد( بدون قرمز شدن فرم ج) می باشد.
تبصره:متقاضان می توانند با استفاده از شرایط مسکن مهر و قرمز نمودن فرم "ج" از تسهیلات با نرخ 7 درصد در شر اصفهان و 4 درصد در شهرستانها بهره مند گردند.

سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات
تسهیلات اعطایی بدون نیاز به سپرده گذاری است.

زمان ساخت ومدت بازپرداخت
زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا پانزده سال است.
(حداکثر دوسال برای ساخت و سیزده سال برای بازپرداخت)

رسوب تسهیلات
این تسهیلات بدون رسوب (ماندگاری پول در بانک) در دوران فروش اقساطی می باشد.

اضافه اشکوب
پرداخت تسهیلات به منظور احداث واحد مسکونی بر روی واحد موجود (اضافه اشکوب) و یا توسعه افقی بنا به منظور احداث یک واحد مسکونی مستقل با ارائه معرفی نامه از مرجع صادرکننده و اخذ گواهی استحکام بنا به تاییدیه مهندس ناظر و ارزیاب بانک.

املاک فاقد سند ثبتی
تسهیلات در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت،با اخذ سفته و ضمانت کارمند رسمی پرداخت می شود.
در صورت ارائه سند غیرمنقول قابل ترهین مازاد (برای کلیه شهرها اعم از شهرهای با جمعیت زیر 25000 نفر و شهرهای بیشتر از 25000 نفر جمعیت) پرداخت تسهیلات امکان پذیر است.


قابلیت تبدیل به تسهیلات خرید
قابلیت تبدیل تسهیلات به فروش اقساطی (انتقال به خریدار)
قابلیت تبدیل به تسهیلات خرید به نام سازنده حداکثر تا سه واحد مسکونی به نام متقاضی ،همسر و فرزند صغیر وی

مراحل پرداخت تسهیلات
پرداخت 10 میلیون ریال جهت تخریب ، آماده سازی شروع عملیات به ازای هر واحد مسکونی نوساز
پرداخت 15 درصد پس از پایان فونداسیون
پرداخت 40 درصد پس از پایان سقف اول
پرداخت 30 درصد پس از پایان ست کاری
پرداخت 15 درصد پس از پایان نازک کاری


تخفیف و تقسیط عوارض ساخت و تراکم ساخت
تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت.
تقسیط بدون کارمزد باقیمانده عوارض با حداکثر سه سال دوره تقسیط.محفوظ ماندن حق الامتیاز خدمات زیربنایی


حق الامتیاز آب، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن پس از نوسازی بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاههای ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مردنیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری